PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

REGULAMIN

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej „Programem lojalnościowym”, jest KOSMEIN-KOSIMA Agata Jażdżyk z siedzibą w Łodzi przy ul. Legionów 59 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Program ma na celu nagradzanie jego Uczestników nabywających produkty kosmetyczne i jednorazowe (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju sprzętu kosmetycznego).

3. Program lojalnościowy obowiązuje od 1 lipca 2016 roku do 1 lipca 2017 roku. Po tym okresie Organizator Programu lojalnościowego zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

4. W programie lojalnościowym może wziąć udział wyłącznie Klient Hurtowni KOSIMA, zwany dalej „Uczestnikiem”.

5. Przystępując do programu Klient otrzymuje kartę lojalnościową podlegającą numeracji.

6. W ramach programu Uczestnik gromadzi pieczątki na karcie lojalnościowej od pierwszego zamówienia po zgłoszeniu do Programu Lojalnościowego. Pieczątki będą wstemplowywane tylko i wyłącznie w dniu zakupu produktów.

7. Karta lojalnościowa jest kartą imienną a jej użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.

8. Zagubienie karty lojalnościowej oznacza utratę dotychczas zgromadzonych stempli.

9. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem karty lojalnościowej przysługują jedynie jej użytkownikowi za jej okazaniem podczas dokonywania zakupu towarów.

10. Warunki korzystania z karty lojalnościowej:
a) warunkiem uzyskania stempla jest dokonanie zakupów o wartości minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto 1 stempel = 50 zł; 2 stemple = 100 zł.
b) Uczestnik programu lojalnościowego ma do wyboru dwa warianty:
- uzyskać 20 stempli i wymienić je na jednorazowy 7% rabat na zakupy
- uzyskać 40 stempli a następnie wymienić je na jednorazowy 15% rabat na zakupy
c) rabat zostanie udzielony na podstawie zwrotu wypełnionej karty co jednocześnie upoważnia do uzyskania kolejnej karty o tym samym numerze.
d) zebrane stemple nie podlegają wymianie na gotówkę.

11. Rabaty nie obejmują
- towarów przecenionych
- towarów objętych inną formą promocji
- wszelkiego rodzaju sprzętu kosmetycznego

12. Rabat udzielany jest jednorazowo, tylko przy płatności gotówką.

13. Rabat nie może być udzielony wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.

14. Karta lojalnościowa nie jest kartą kredytową płatniczą ani bankomatową.

15. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

16. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie: www.kosima.pl

17. Reklamacje oraz zapytania dotyczące Programu lojalnościowego należy kierować na adres e-mail: paulina.lukaszewicz@kosima.pl